Wides ventilasjonsrister spiller på lag med miljøet

Et byggs miljømessig fotavtrykk genereres av energiforbruket over byggets levetid sammen med CO2-avtrykket de enkelte byggematerialelene representerer fra framstilling til gjenvinning eller deponering.

Aluminium er hovedbestanddelen i Wides ventilasjonsrister
Ifølge Hydro er energiforbruket for produksjon av primæraluminium ved deres fabrikker redusert med 70 % over de siste 100 årene, og utslippet av klimagasser er redusert med mer enn 75 % siden 1990. 

Aluminium er 100 % resirkulerbart. Ifølge European Aluminium Association samles nesten 95 % inn fra rivingsprosjekter innen bygg. Gjenvinning krever bare 5 % av den energien som behøves for å produsere aluminium den første gangen.

Aluminium korroderer ikke under normale forhold, krever lite vedlikehold og har lang levetid, langt utover femti års levetid som ligger til grunn for EPD-beregninger.
Dets styrke, fleksibilitet, korrosjonsbestandighet og lange levetid gjør aluminium til et bærekraftig materiale som varer i flere generasjoner. Aluminium er fremtidens metall.

Aluminium er et lett materiale, noe som bidrar til at medgått energi for å transportere råvaren, produsere ventilasjonsristene, emballering, transport til byggeplass og sist med ikke minst montering, blir lavest mulig.

Energiforbruk gjennom hele ventilasjonsristens levetid
Energiforbruket til ventilasjonsvifter utgjør 15-20 % av et moderne næringsbyggs totale energiforbruk. Energibehovet er et resultat av den elektriske effekten som benyttes for å drifte ventilasjonsanleggets vifter. Lavest mulig energinivå oppnås når samlet trykkfall er lavest mulig. Dette er også regulert gjennom innføring av SFP-faktor.

Trykkfall over ventilasjonsristene er med dette også meget viktig.
Wides ventilasjonsrister møter kravene til trykkfall i standarden EN 13030, klasse I.
Klasse I er beste klasse (lavest trykkfall) og gis ventilasjonsrister som har en trykkfallsfaktor CE, på 0,4 eller bedre. Lavt trykkfall gir også et meget lavt lydnivå.

Trykkfallet over finfiltrene foran aggregatet er også viktig. Dette øker dersom filtrene blir fuktige. (Samtidig som filtrenes levetid reduseres). For å hindre at dette skjer er det viktig å velge rett ventilasjonsrist. Wides ventilasjonsrister møter kravene til regnutskilling i EN 13030, klasse A.
Klasse A
er beste klasse (>99 %). For lufthastigheter fro 0 til 6 m/s stopper Wides ventilasjonsrister 100,0 % av regn.
I tillegg stopper ventilasjonsristen over 99,5 % av tåke for hastigheter over 2 m/s.

Bruk av effektive ventilasjonsrister reduserer også faren for rust og soppdannelser i kanalsystemet, med de uønskede miljømessige konsekvensene (og kostnader) dette fører med seg.      

Med vinter kan man oppleve økt trykkfall over ventilasjonsristene som et resultat av snø, is eller underkjølt regn. Resultatet av dette kan være alt fra et økt trykkfall over ventilasjonsristen med et økt effektbehov på viftemotor som resultat, til i ytterste konsekvens, blokkering av luftinntaket med de følger dette måtte få for byggets ventilasjonsklima.

Wides ventilasjonsrister kan leveres med selvregulerende varmekabel som føres gjennom en kanal i hver lamell, i drenskanalen og ut igjennom drensstussen. På denne måten får alle utvendige flater en temperatur som sikrer et åpent luftinntak uten å måtte stoppe ventilasjonsviften. Effekten på varmekabelen tilpasses minimumstemperaturen for området der ventilasjonsristen skal benyttes.

Det mest vanlige er å styre varmekabelen med hjelp av en temperaturføler. Dersom man i tillegg går til anskaffelse av en snøføler kan man redusere effektbehovet med opp mot 70-80 %.
Denne merkostnaden er det ofte enkelt å «regne hjem».

Wide ønsker med vår kunnskap og våre produkter både å bidra til et best mulig miljømessig fotavtrykk, samtidig som brukere av bygg vi er leverandør til skal få et best mulig miljø & inneklima.

Rakkestad, den 3. Januar 2020

Kristine Degnes
Daglig leder.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende ventilasjonsprat!

Kontaktskjema

Takk! Vi tar kontakt med deg snart.
Ops! Noe gikk galt. Kan du se over det du skrev igjen?

Ring oss
Bjørn Arne Gundersen
Salgssjef

Mobil: 91 60 07 31
Epost: bjorn@wide.no

I vinterstid kan det ofte være utfordrende å holde luftinntaket åpent. Underkjølt tåke eller regn, våt snø eller kald fyksnø kan resultere i helt eller delvis tette luftinntak.  

Vi får ofte spørsmål fra våre kunder om de bør velge ventilasjonsrister med varmekabel, ventilasjonsristens virkemåte, samt hvordan de styres.

Denne artikkelen gir noen svar på dette.


Skal jeg velge ventilasjonsrister med eller uten varmekabel?

Det finnes ikke noe klart svar på når en skal velge ventilasjonsrister med varmekabel, men som en hjelp på veien stiller vi kundene følgende spørsmål:

A: Er luftinntaket lett tilgjengelig fra bakken eller via tak (?) samtidig som bygget har «en tjeneste» som har som oppgave å fjerne snø og is (?) er dette argumenter for ikke å ha varmekabel. Er svaret nei bør det velges ventilasjonsrister med selvregulerende varmekabel.  

B: Dersom luftinntaket fører luft til et rom der stopp i lufttilførsel vil gi en uønsket / kritisk situasjon, er dette et argument for å velge ventilasjonsriste med varmekabel.  

Ventilasjonsristens oppbygging:


Wide’s ventilasjonsrist SP-E(B), med vertikale lameller, benytter selvregulerende varmekabel som føres gjennom en ekstrudert kanal i lamellene, i drenskanalen og ut gjennom drensstussen. På denne måten får alle utvendige flater en temperatur som hindrer tilfrysing.

Effekten på varmekabelen tilpasses minimumstemperaturen for området der ventilasjonsristen skal benyttes. Wides varmekabler leveres for minimumstemperatur på minus 10, 20, 30 og 40 grader C. Avgitt effekt fra kabel øker når utetemperaturen synker.

Varmekabelen for minus 20 grader C avgir 1,6 kw / m2. Varmekabelen kan tilkobles 220 V 1- eller 3-fas alternativt 400 V 3-fas.    

Styring av selvregulerende varmekabel:

Den mest vanlige måten å styre varmekabelen er via en temperaturføler. Temperaturføleren, en probe, festes på ventilasjonsristens overflate og gir et signal til varmekabelens kontaktor når temperaturen er sunket til innstilttemperatur.

Spenning kobles da til varmekabelen og den vil være påsatt frem til overflatetemperaturen på ventilasjonsristen er steget til innstilt temperatur.

På denne måten unngås det at dråper fra underkjølt tåke, eller regn fester seg som is-krystaller påmetallet. Samtidig vil oppsamlingslommene på lamellene få tilført tilstrekkelig varme til å smelte snø.

En spesiell teknikk utviklet av Wide sikrer en høy energiutnyttelse / økonomived at varmen føres dit den har best effekt.

Vedbruk av snøføler oppnås en energibesparelse på opptil 80 % i forhold til brukav temperaturføler / probe.
Oppstart og dimensjonering av et anlegg:


En selvregulerende varmekabel har en startkarakteristikk tilsvarende en asynkronmotor. Kabelen har en høy startstrøm som faller raskt og stabiliserer seg i løpet av 5– 15 sekunder, avhengig av ute-temperatur ved oppstart. Startstrømmen blir i denne korte perioden,
opp til 2 – 3 ganger så høy som effekten skulle indikere. Av den grunn anbefales det å benytte sikringer med C-karakteristikk.  

Tåke og underkjølt regn
Panelerutens varme blir noen tiendels grader kaldere enn lufttemperaturen pga kjøleeffekt av hastigheten inn gjennom luftinntaket. Dette medfører at underkjølt regn og tåke kan fryse på metallflater som står i luft-strømmen. Med integrert varmekabel vil lamellenes overflate-temperatur holdes noe varmere enn lufttemperaturen, og derved hindre at dråpene avsettes som iskrystaller og tetter luftinntaket.

Våt snø
Sidenlamellene er varmere enn lufttemperaturen, vil ikke den våte snøen feste seg på selve lamellen, men renne ned i dreneringspannen på samme måte som regnvann. En ekstra sløyfe på varmekabelen holde avløpet åpent slik at smeltevannet dreneresut via et oppvarmet avløp.

Kald fyksnø
Ved sterk kald vind kan det dannes store mengder med svært lett "fykesnø" som holder seg svevende i lufta, og følger med inn i luftinntak.

Denne snøen vil delvis fanges opp i den første store lommen på lamell profilet, og bygge seg opp der, og delvis kunne avsettes på lamelloverflatens riller. Snøen som bygger seg opp i lommen vil smelte og fordampe selv på en ekstra kald vinterdag.

Snø som kommer igjennom ventilasjonsristen må smeltes og dreneres bort i eget kammer på innsiden av ventilasjonsristen. Som et alternativ kan vi levere WideDropSafe filter med en vannavstøtende overflate for å hindre at kald fyksnø passerer ventilasjonsristen.

Oppsamlet snø vil falle ned i filterposens vanntette bunn for deretter å blidrenert ut. Filterposen må etterses, eventuelt ved hjelp av trykkfallsmåling, i perioder med store mengder fyksnø.   

Contact form

This form uses grid for its layout. Adjust and reorganize the divs inside the Form Grid to fit 1 or 2 grid columns as needed.

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Alle rettigheter reservert | 2020 ©
Følg oss på Facebook og LinkedIn

Wide Industrier AS
Sagveien 15 N-1890 Rakkestad Norge